คำขวัญจังหวัดยโสธร " บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ"  ...    วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน " เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมื่องแห่งวิถีอีสาน"
"250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ"

เมนูหลัก
ประวัติอำเภอ


ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


โครงสร้างอัตรากำลัง

การจัดทำธนาคารโครงการ
ส่งเสริมการเกษตร
(Project bank)


องค์ความรู้การเกษตร
เรื่อง ข้าว ต.เชียงเพ็ง
และต.ศรีฐาน
เรื่อง ดอกกระเจียว
หน้า1,2,3
เรื่อง ไร่นาสวนผสม
หน้า1,2,3
เรื่อง Smart Farmer
บุคคล
ี่1,2,3,4,5,6,7,8,
9
,10,11,12,13

เรื่อง แปลงใหญ่มันสำปะหลัง
หมู่4 ตำบลกระจาย

เรื่อง แปลงใหญ่มันสำปะหลัง
หมู่9 ตำบลโคกนาโก
เรื่อง แปลงใหญ่พริก หมู่6
ตำบลโพธิ์ไทร (1
,2)
เรื่อง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ตำบลกระจาย หมู่ 3

เรื่อง มันสำปะหลังอินทรีย์
เรื่อง การบริหารกลุ่มแปลงใหญ่
ยางพาราตำบลกระจาย

เรื่อง การทำไร่นาสวนผสม
เรื่อง งานตามนโยบาย
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาเกษตร
องค์กรเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน

ปี 2564
-ถอดองค์ความรู้
ศพก.อำเภอป่าติ้ว
นายเมืองชัย ทองลา

-ถอดองค์ความรู้
ศพก.เครือข่าย
อำเภอป่าติ้ว
นายวรวุฒิ สินโคกสูง

--ถอดองค์ความรู้
ศพก.เครือข่าย
อำเภอป่าติ้ว
นายทวี โกสุม

-Smart Farmer
ต้นแบบ อำเภอป่าติ้ว
นายสุพัฒน์  จันทวี
-การถอดองค์ความรู้
อกม. ต้นแบบ ตำบล
โคกนาโก
เชียงเพ็ง
ศรีฐาน


สรุปผลสำเร็จแปลงใหญ่
ตำบลกระจาย

โคกนาโก
โพธิ์ไทร

บทบาทหน้าที่
มอบหมายงาน ปี 2553
มอบหมายงาน ปี 2554

มอบหมายงาน ปี 2555

มอบหมายงาน ปี 2556

มอบหมายงาน ปี 2557

มอบหมายงาน ปี 2558

มอบหมายงาน ปี 2560

มอบหมายงาน ปี 2561

มอบหมายงาน ปี 2562

มอบหมายงาน ปี 2563
มอบหมายงาน ปี 2564
มอบหมายงาน ปี 2564
หน้า
1,2,3,4,5,6,7,8

แผนงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานประจ
ำปี 2563
และ แผนปฏิบัติงานประจำ
ปี 2564
ผลการปฏิบัติงาน
วันที่ 20 สิงหาคม 2564

แผนและผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ปี 2564

ปฏิทินการปฏิบัติงาน /ประชุม
ปี 2564
จังหวัดและอำเภอ

รายงานการประชุม
สำนักงานเกษตรอำเภอ
ประจำเดือน
ตุลาคม2563
พฤศจิกายน2563
ธันวาคม2563
มกราคม2564
กุมภาพันธ์2564
มีนาคม2564
เมษายน2564
พฤษภาคม2564
มิถุนายน2564
กรกฏาคม2564
สิงหาคม2564
กันยายน2564(รอดำเนินการ)

ข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน
ระบบส่งเสริมการเกษตร
(Training and Visit System
: T&V System)
ประจำเดือน เมษายน2564
ดำเนินการบันทึกในระบบ
เรียบร้อยแล้วทั้งแผนและผล
ประจำเดือน พฤษภาคม2564
ดำเนินการบันทึกในระบบ
เรียบร้อยแล้วทั้งแผนและผล
ประจำเดือน มิถุนายน2564
ดำเนินการบันทึกในระบบ
เรียบร้อยแล้วทั้งแผนและผล
ประจำเดือน กรกฎาคม2564
ดำเนินการบันทึกในระบบ
เรียบร้อยแล้วทั้งแผนและผล
ประจำเดือน สิงหาคม2564
ดำเนินการบันทึกในระบบ
เรียบร้อยแล้วทั้งแผนและผล
ประจำเดือน กันยายน2564
รอดำเนินการ
ประจำเดือน

แบบเสนอโครงการตามแนว
ทางการพัฒนาจังหวัดยโสธร

ปี 2566-2570

และแผนพัฒนาอำเภอป่าติ้ว
ปี 2564-2565
ฉบับปรับปรุง 27072564

แผนพัฒนาเกษตรอำเภอป่าติ้ว
ปี 2564
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน
ปี พ.ศ. 2564

และ แบบรายงานผลการวิเคราะห
์สถานการณ์การเกษตรของอำเภอ
ตาม "แนวทางการจัดทำแผน
พัฒนาการเกษตร ระดับอำเภอ
/ตำบล ปี 2562" อำเภอป่าติ้ว
จังหวัดยโสธร

ฉบับทบทวน ปี 2561-2565 (เดิม)
ส่วนที่ 1
ส่วนที่2
ส่วนที่3
ส่วนที่4
ส่วนที่5

ประเมินผลผลิตข้าว
ปี 2563/2564

ข้อมูลสถิติการเกษตร/
ข้อมูลการเกษตรอื่น ๆ

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 
ปี 2563/64
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ข้อมูล ศพก.หลัก
,ทำเนียบ ศพก.หลัก  ,ฐานเรียนรู้

และแผนฟังฟาร์ม


ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
ข้อมูลYoung Smart Famer


ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
จำนวน 88 แห่ง


ข้อมูลสภาพการทำนา ปี 2563
และ
ข้อมูลสภาพการทำนา ปี 2564
วันที่ 11 สิงหาคม 2564


ข้อมูลการเกษตรอื่นๆ


ข้อมูลสถิติภัยธรรมชาติ
ปี 2562
อุทกภัย (พายุโพดุล)
กษ02ระดับอำเภอ1,2
และระดับตำบล1,2,3,4,5
ดินทรายทับถม
กษ02ระดับอำเภอและ
ระดับตำบล1,2


ข้อมูล รอ.01,รอ.02
รต01 ปี 2562
รต02 ปี 2562

ปี 2563 รต01และ02
ปี 2564 รต01ละ02
รต01,02 ประจำวันที่
20 สิงหาคม 2564

 free web page counters
ประชาสัมพันธ์อื่นๆ


ข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือน กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชต่าง ๆ 1 2

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือน สิงหาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชต่าง ๆ
1 2 3 4

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

 

29
30
31

ข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชต่าง ๆ
1 2 3 4

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือน มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชต่าง ๆ
1 2 3 4 5

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชต่าง ๆ
1 2 3 4

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือน เมษายน 2564
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชต่าง ๆ
1 2 3 4 5

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

   
FarmBook


DOAE FarmbookApplication
:
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล
(สำหรับเกษตรกร)

คู่มือการใช้งานสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล doae farmbook

แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

แบบคำร้องทะเบียนเกษตรกร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(สำหรับครัวเรือนเกษตรกร)


 

     
 
 
หยุดเผา  ได้ 5 ดี

     

     
     
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทำหมอนขิด และกิจกรรมส่งเสริมการทำบ้านดิน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธรนางอรอุมา ชิณแสน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการ
แทน เกษตรอำเภอป่าติ้ว

สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

 สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
Linkภายใต้หน่วยงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร
สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย
สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม
สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล
สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง
สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ

Linkหน่วยงานภายใน
จังหวัดโสธร
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
ประมงจังหวัดยโสธร
ชลประทานจังหวัดยโสธร
เกษตรและสหกรณ์ยโสธร
ศูนย์ส่งเสริมฯ ยโสธร(พืชสวน)

 

จัดทำโดย
นางเอื้องไพร บุญคำ เจ้าพนักงานธุรการ โทรศัพท์ 08-5779-3279 / E-mail : dia_yaso@hotmail.com
/ dia.yaso1@gmail.com /
สามารถติดต่อเราได้ที่ :

สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว เลขที่ 376 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
โทรศัพท 0-4579-5065         E-mail : patio@doae.go.th