โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว


นางอรอุมา ชิณแสน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอป่าติ้ว

ติดต่อ 0878704381 ,0933207325
ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 045795065


นายสมยศ แสงวงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิ
บัติการ
รับผิดชอบ ตำบลโพธิ์ไทร
ติดต่อโทร 0860110442,0864557066,0933192546


นายครุศาสตร์ สังฆะศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบ ตำบลโคกนาโยงเพ็ง
ติดต่อโทร 0807391865,0864545620


นางสาวชาลิสา กาลจักร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิ
บัติการ
รับผิดชอบ ตำบลศรีฐาน,ตำบลเชีิ์ไทร
ติดต่อโทร 0637732288


นางสาวดวงใจ ประกอบสันต์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลกระจาย
ติดต่อโทร 0990377681,0864518511

 

 

 

 


นางสาวกัญญาพัชร หฤทัยถาวร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รับผิดชอบงาน สารบรรณเอกสาร,การเงิน,บุคลากร
ติดต่อโทร0801515397


นางเอื้องไพร บุญคำ
เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)
รับผิดชอบงาน บันทึกข้อมูลการเกษตร
ช่วยงานสารบรรณเอกสาร,การเงิน,บุคลากร
ติดต่อโทร 0857793279,0864561011

 นายเทียนชัย พิษสุวรรณ์
พนักงานงานสถานที่ บ2
รับผิดชอบงาน อาคารสถานที่,สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว
ติดต่อโทร 0934753342