คำขวัญจังหวัดยโสธร " บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ"  ...    วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน " เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมื่องแห่งวิถีอีสาน"
"250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ"

 

ข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้วประจำเดือนมีนาคม 2564

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

ข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้วประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
       

 

ข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้วประจำเดือนมกราคม 2564

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
31

ข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้วประจำเดือนธันวาคม 2563

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้วประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

ข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้วประจำเดือนตุลาคม 2563
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2
3
***
***
***
***
***
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
***
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดยโสธร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563
เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง และ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์
ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ภาพข่าวส่งเสริมการเกษตร
เดือน กันยายน 2563
 
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2
3
4
5
   
 
6
7
8
9
10
11
12
   
 
13
14
15
16
17
18
19
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
27
28
29
30
     
FarmBook


DOAE FarmbookApplication
:
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล
(สำหรับเกษตรกร)

คู่มือการใช้งานสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล doae farmbook

แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

แบบคำร้องทะเบียนเกษตรกร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(สำหรับครัวเรือนเกษตรกร)


 

     
 
 
หยุดเผา  ได้ 5 ดี

     

     
 
     
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทำหมอนขิด และกิจกรรมส่งเสริมการทำบ้านดิน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธรนายประมวล อักษร
เกษตรอำเภอป่าติ้ว


สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร